Kursa attēls Kultūra un māksla
Interjera_dizains
Mācību priekšmeta mērķis
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas apguves mērķis skolēnam ir
• skaidrot kultūras artefaktus, kultūras mantojuma daudzveidību un pārradīšanas iespējas;
• apzināties savu kultūras piederību un identitāti, kopjot un attīstot to;
• iepazīt laikmetīgo mākslu un kultūru kā sabiedrības vērtību izpausmi;
• mākslinieciski radošā darbībā mērķtiecīgi izmantot apgūtās specifiskās prasmes dažādos mākslas veidos un piedzīvot prieku radošajā darbībā;
• iegūto mākslinieciskās jaunrades pieredzi saistīt ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu sasniegšanu. Pamatkursa Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) mērķis skolēnam ir:
• attīstīt daudzveidīgas kultūras izpratni, pilnveidojot zināšanas par mākslas veidu izpausmēm mūsdienu kultūrā un to attīstību vēsturiskos kultūras laikmetos;
• pilnveidot prasmes vizuālajā mākslā radošā darbībā, izzinot radošu procesu un gūstot pozitīvu radošu pieredzi;
• pilnveidot izpratni par kultūras mantojuma nozīmi un tā pārradīšanas iespējām;
• veidot ieradumu piedzīvot kultūras un mākslas procesus klātienē un iesaistīties tajos, veidojot emocionālu, māksliniecisku, ētisku un estētisku pieredzi.
Mācību priekšmeta uzdevumi:
Pamatkursa Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) apguves uzdevumi ir dot iespēju skolēnam:
• pilnveidot zināšanas par mākslas veidu izpausmēm mūsdienu kultūrā un to attīstību vēsturiskos kultūras laikmetos;
• gūt pozitīvu pieredzi radošos procesos;
• veidot emocionālu, māksliniecisku, ētisku un estētisku pieredzi, klātienē piedzīvojot kultūras un mākslas procesus un reflektējot par tiem.