Kursa attēls Apģērbu dizaina produktu ideju izstrāde (PB1)
Apģērbu dizainera asistents
Mērķis: Sekmēt izglītojamā spējas izstrādāt apģērba dizaina produkta ideju.
Moduļa uzdevumi: Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Izpētīt esošos un saistītos apģērbu dizaina produktus digitālajos un drukātajos resursos.
2. Izstrādāt apģērbu dizaina produktu 2D skices.
3. Ilustratīvi attēlot apģērbu produktus 2D dažādās tehnikās.
4. Izstrādāt apģērbu dizaina produktu konceptuālo ideju.
5. Veidot modes ilustrācijas, izmantojot idejai atbilstošus ilustrāciju paņēmienus.
6. Izstrādāt apģērbu dizaina projektu vizuālo kopskatu.

Mācību kursa apguves uzsākšanas prasības (iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes) Modulis "Apģērbu dizaina produktu ideju izstrāde" ir apgūstams pēc programmas A daļas apguves.

Apguves novērtēšana : Modulis "Apģērbu dizaina produktu ideju izstrāde" apguves noslēgumā izglītojamais prezentē moduļa apguves laikā izstrādātās apģērba dizaina produkta idejas, darbu mapi un portfolio stila bukletu.